Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva"

Mănăstirea Agapia, Județul Neamț

 

Oferta şcolară educațională pentru anul 2022-2023

24 locuri curs zi clasa a IX - a / specializarea ghid turism religios

 

Anexa I la ordinul MEN nr. 5082/31.08.2015 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat 

pentru anul școlar 2021-2022

PROFILUL TEOLOGIC

SPECIALIZAREA GHID TURISM RELIGIOS

 

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor a V-VIII-a minimum 7,00 si media la purtare în clasele a V-a - a VIII-a minimum 9.00.

 

La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admişi la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, şi vieţuitori din mănăstiri, absolvenţi de gimnaziu, care au depăşit vârsta de 18 ani.

Calendar admitere etapa a doua de înscriere:

Marți, 26 iulie 2022 - Înscrierea candidatelor pentru susținerea probelor de aptitudini

Miercuri-Joi, 27-28 iulie 2022 - Desfășurarea probelor de aptitudini

Joi-vineri, 28-29 iulie 2022 - Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

Locuri libere:

Ghid turism religios: 8 locuri

 

Înscrierile se fac la unităţile şcolare respective. Dosarul de înscriere va cuprinde:

1. cererea de înscriere și declaraţie din partea candidatului şi a părintelui/reprezentantului legal al acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte–  Anexa nr. 1

2. anexa la fişa de înscriere - original;
3. certificat de naştere – copie;
4. fişa medicală în original – anexa nr. 2;
5. adeverinţă/certificat de botez – copie
6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh
7. binecuvântarea chiriarhului locului

8. adeverință din care să rezulte mediile anuale la disciplina Religie din clasele V – VIII, mediile generale din clasele V – VIII și mediile la purtare din clasele V – VIII – anexa nr. 3

Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.

 Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă sunt:

 

PROBA ORALĂ

a) verificarea dicţiei prin:

- rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfânta Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;

 b) interviu ce constă în:

- prezentare date personale;

- argumentarea alegerii Liceului Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva" Agapia

 

PROBA SCRISĂ

Proba scrisă constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VII-a și aVIII-a. Conținuturile pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor religioase sunt:

Conţinuturi clasa a V a

1. Decalogul: importanța lui în viața omului;

Conţinuturi clasa a Vl a

2. Rugăciunea, bază și lumină a vieții creștine;

3. Rugăciunea “Tatăl nostru”;

Conţinuturi clasa a VII a

4. Sfintele Taine în viața creștinilor;

5. Biserica - lăcaș de închinare și de sfințire a omului;

Conţinuturi clasa a VlII a

6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii;

7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în viața Bisericii;

 

 NOTE:

1. Conducerea Seminarului propune componenţa comisiei de examen, care este aprobată de Inspectoratul Şcolar.

2. Până la sfârşitul timpului de elaborare a fiecărei lucrării scrise, comisia afişează baremul de evaluare si notare.

3. Proba orală este apreciată cu calificativul admis sau respins. Candidaţii de la specializarea ghid turism religios, care la proba orală obţin calificativul respins, nu mai susţin proba scrisă şi sunt declaraţi respinşi la probele de aptitudini.

Proba scrisă este evaluată cu note de la 1 la 10. Nota minimă de admitere la această probă este 6.00.

4. Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea ghid turism religios, este nota obţinută la proba scrisă.

5. Media finală de admitere se calculează conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învățământul liceal de stat.

6. La medii egale, departajarea candidaţilor se va face conform criteriilor prevăzute în metodologia de admitere. Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în metodologia de admitere, departajarea candidaţilor de la specializarea ghid turism religios se va face după nota obţinută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini.

7. La probele orale si practice nu se admit contestaţii. La proba scrisă se admit contestaţii. Reevaluarea lucrărilor ale căror rezultate au fost contestate si afişarea rezultatelor finale se desfăşoară în perioada prevăzută în calendarul admiterii.

8. Candidaţilor respinşi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele şi vor fi îndrumaţi să se înscrie la alte licee.